Ditt personlige forhold til Gud

I morges sa jeg at det er bruken av energi som betyr noe og ikke det å besitte en ubrukt kapasitet. Mange mennesker har ulike former for mindreverdskompleks. De tenker at de ikke har utdanning. Hvordan vil de oppnå sitt livs mål?

Det er feil å anta at en kan oppnå den Høyeste Bevissthet ved å lese mengder av bøker eller ved å gi strålende foredrag. Ingen boklig lærdom eller selv leseferdighet trengs for å møte Gud. Fremtiden for de uten utdanning er også lys.

Guds forhold til mennesker er et familieforhold. Når foreldre gir mat til barna sine gir de ikke fire brødskiver til sønnen som har en Master og kun en til den andre sønnen som bare har videregående. For foreldre er alle barna deres like. Likedan er alle personer like for Gud og Han vil gi dem den samme åndelige føde. I realiteten avhenger foreldres kjærlighet ikke av barnas utdanning, men av barnas tilknytning til foreldrene.

Lærde eller intellektuelle har en skavank. De leser diverse teorier og filosofier, og disse tingene forårsaker konflikt i sinnet deres. De er ute av stand til å avgjøre om den eller den filosofien er korrekt. Det stiller seg bedre for de uten utdanning, ettersom de går den åndelige vei stødig, uforstyrret av motstridende ideer. Intellektet er ikke i stand til å fatte den Høyeste Bevissthet. Når alt kommer til alt er intellektet bare en skapning i den innadrettede skapelsesprosessen der Ren Bevissthet omdanner seg til sinn av de fem grunnleggende elementene[1] som det tidligere hadde omdannet seg til. Som en skapt ting kan ikke intellekt fatte sin Skaper, det Høyeste Vesen. Dukkene kan vise hvilket som helst stykke som mesteren vil at de skal vise, men de kan ikke styre mesteren som fører dem.

Hva er kunnskap? Det er subjektivisering av ting. Gud, som er den ultimate subjektivitet, kan ikke fanges av en tankeprosess som bare kan gripe ytre ting og ikke noe høyere nivå av subjektivitet.

Heller ikke er Gud oppnåelig gjennom å lytte til en mengde åndelige diskurser. Noen liker å delta på åndelige samlinger. Men det de hører med ett øre går ut av det andre i 180 graders vinkel, og leder ikke til frelse. Med kiirtan og Gudserindring stiller det seg derimot annerledes. Uansett om du gjør de tingene i tiltro og hengivelse, eller i hat så er resultatene oppmuntrende.

Det finnes egentlig ikke noe ord på engelsk for ordet shraddhá («tiltro og hengivelse»). Det du holder for å være livets høyeste gode er sat. Og når du leder alle dine evner og sentimenter mot oppnåelsen av dette målet, kalles det shrat. Og følelsen forbundet med dette kalles shraddhá.

Selv når du tenker på Gud som en fiende er du opptatt av Han. I realiteten engasjeres sinnet vårt mer av sinne og hat enn av positive tilbøyeligheter. Når vi har en krangel gående med noen fortsetter vi å tenke at neste gang vi møter vedkommende vil vi si ditt eller datt. Således vil Gud bli oppnådd enten du elsker Han eller hater Han. Ravana tenkte alltid på Rama som sin fiende og derfor fikk han også frelse ved Hans hender. Men bare å lytte til skrifter eller snakk vil ikke gi ønskede resultater.

En bør også huske et annet faktum: Gud virkeliggjøres bare av de Han skjenker sin nåde. Du bør ikke ha følgende følelse i sinnet: «Nå har jeg gjort så mye; Gud bør la Sin nåde regne over meg.» I stedet bør du føle: «Det er opp til Deg, å Herre, å gi meg Din nåde. Denne kroppen min vil arbeide som en maskin til Du skjenker meg Din kjærlighet.» Hvis du er stolt over dine gode handlinger, vil den stoltheten bli værende igjen til slutt, ikke Guds nåde.

For Han er alle like. For samfunnet betyr forskjellene noe, men ikke for Gud. Hans nåde regner på alle, men hvis du bærer en paraply av ego over hodet ditt blir du ikke våt av Hans Nåde. Alle har rett til å komme inn i det Stores bolig, Brahmaloka, det mest subtile laget av det Makrokosmiske Sinn—dette er alles fødselsrett. Han er god mot alle, på ethvert tidspunkt i ens liv. En må bare ta imot denne godheten ved å fjerne egoet.

Uansett hvor stor synder en kan være—hans eller hennes frelse er garantert i det øyeblikk vedkommende overgir seg til det Høyeste.

Det Vesen du forsøker å oppnå—den Høyeste Bevissthet—er ditt innerste selv. Ditt forhold til Han er ikke noe ytre som kan defineres av rett, lover eller samfunn. Det er et familieforhold. Ønsket i ditt sinn om å møte Gud oppstår bare når Han er velvillig innstilt til deg. Det er en følge av Hans ønske om å møte deg. Ditt møte med Gud er ikke en ensidig affære, det er noe gjensidig. Du går ett skritt mot Han og Han kommer 20 mot deg.

Til å begynne med når et lite barn tar til å gå oppmuntrer og ansporer foreldrene det litt til å gå. Det prøver å gå, men faller. Så kommer forelderen til og tar det på fanget. Gud gjør det samme. Gjør den minste innsats og Han vil ta deg opp og sette deg på Sitt fang.

Ditt forhold til Gud er personlig. Ingen kan bryte dette forholdet. Det er del av ditt vesen, din fødselsrett.

21. januar 1971 kveld, Ranchi


[1] Eter (rom), luft, lys, flytende og fast materie.

Fra Ord på veien 2

Hvem var Baba?

Baba ble født i 1922 i India der han levde til sin bortgang i 1990. I 1955 grunnla han organisasjonen Ananda Marga “for selvrealisering og verdens velferd”. På 1980-tallet var Ananda Marga blitt en verdensomspennende bevegelse med feste i mer enn 160 land. Babas besøk til land utenfor India begrenset seg til to besøk på Filippinene (1968 og 1969) og til et antall land i Europa, Sørøst-Asia, Midtøsten og Sentral- og Sør-Amerika i 1979. Del 3 og 4 av vår serie Ord på veien er fra reisene utenfor India.

Baba på siste halvdel av 1950-tallet

Babas sivile navn var Prabhat Rainjan Sarkar, som han brukte når han utga litteratur om verdslige emner—sosialøkonomi, vitenskapelige emner, historie, flora og fauna, m.m. Han brukte navnet Anandamurti i sin rolle som guru og forfatter om emner av åndelig art. Baba var navnet tilhengerne brukte om han. På en rekke språk betyr baba «far», mens den opprinnelige betydningen av baba på sanskrit er «den næreste og kjæreste».

Baba utviklet et stort ideologisk rammeverk med en rekke originale teorier, blant annet om sosialt kretsløp, nyhumanisme, mikrovita, og ikke minst den sosialøkonomiske teorien Prout. Baba var en åndelig guru og tenker som la stor vekt på praktisk åndelig utøvelse og moralsk liv. Hans diskurser og diktater (1955-90) er samlet i nærmere 200 bøker og samlinger.

Babas foredrag
Når Baba talte, var kun Ananda Margiier til stede og ingen utenforstående. En Ananda Margii er en som utøver Ananda Marga-meditasjon, følger bevegelsens retningslinjer og regler for livsstil, og er aktiv i organisasjonens tjeneste. I oversettelsen av Babas foredrag har vi ikke gjort noe for å tilrettelegge stoffet spesielt for allmennheten, eller uinnvidde. Vi har kun søkt å gjengi på norsk mest mulig klart og tydelig det Baba faktisk sa.

Litteratur av andre enn Baba
Ettersom Babas eget stoff er så innholdsrikt og fyndig, søker vi i de øvrige bøkene å tilrettelegge—også for interesserte utover Ananda Margas rekker.

Ord på veien 6: Babas foredrag i India (4)

Last ned denne boka →

Denne samlingen, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, tar til i august 1978 da Baba kom ut fra sitt langvarige fengselsopphold (fra 1971).

Etter fengselsoppholdet kommenterte Baba at Han så langt hadde gjentatt mange av de samme tingene i India, men at Han heretter bare ville snakke om nye ting. Og det gjorde Han. De ti årene fra 1980 til Babas bortgang i 1990 kjennetegnes av en flom av nye ideer og nyutvikling, noe materialet i denne siste boka i serien med Babas foredrag på engelsk i India bærer bud om.

Foredrag:

Bevegelse står øverst på dagsorden
Yogaens ånd
Trio i åndelig framgang
Hev deg over alle komplekser
Den verdigste delen av det menneskelige samfunn
Estetikk og mystikk
Dharma samiikśa
Det ikke-levendegjortes status i nyhumanistisk filosofi
Menneskeheten står på terskelen til en ny tid
Instinkt og hengivelse
Mikrovitum, den mystiske utstrålingen av kosmisk faktor
Den mangesidige frelsens nyetikk
Fire dimensjoner av mikropsykisk lengsel
Biopsykologi
Mikrovitum og dens virkning på menneskets kropp og sinn
Mikrovitaers mobilitet og bevegelse
Mikrovita og deres innflytelse på mikropsykiske og Makropsykiske kroppslige strukturer
Biologisk forvandling knyttet til psykisk omdanning, og omvendt
Pleksi og mikrovita
Materie og abstrakt
Kult, inferens og tilbøyelighet
Mikrovita og kosmologi
Kjertler og bikjertler
Sinnet vokser i størrelse
Den åndelige kult; høydepunktskulten
Ideasjon og meditasjon
Under Guruens beskyttelse
Menneskekroppen er en biologisk maskin

Ord på veien 5: Babas foredrag i India (3)

Last ned denne boka →

Denne samlingen, med foredrag opprinnelig gitt på engelsk i India, tar til i august 1978 da Baba kom ut fra sitt langvarige fengselsopphold (fra 1971).

Foredrag:

Alles tilflukt
De tre faktorene for åndelig opphøyelse
Krśńa og Ráma
Din egen dharma og andres dharma
Den Høyestes komme
Formålet med å komme
Fra dyriskhet til guddommelighet
Tilbaketrekning og det Høyeste målet
Krśńa, universets kjerne
Kan kvinner bli frelst?
Den tantriske definisjonen av yoga
De sju nøklene til suksess
Spøkelser og onde ånder
Det sosiale systemet og overlegenhets- og mindreverdskomplekser
Dharmakśetra og Kurukśetra
Din strid slutter aldri
Mantra og gjentakelse
Direkte og indirekte lære
Mobilitet og den kognitive posisjonen
Hengivelse er det beste
Dharmas ti trekk
Diikśá og initiering
Essensen i åndelig framgang
Den Kosmiske Far har et særlig ansvar
Den hengivne og gjenstanden for tilbedelse
Den samme fødselsrett
Mahásambhútis komme
Dharmas ti karakteristikker
Den som frigjør menneskenes samfunn